Imalap - Házas Hétvége Vajdaság

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Imalap

Felelősség a családért

Jézusom, te a házasság szentsége által egyedülálló méltóságra emelted a családot. Meghívtad az általad alkotott világ jövőjének munkálására és országod építésére. A te rendelésedből történik, hogy itt a földön a család a továbbhordozója az életnek. A házastársak ajándékozzák az új életet, ők nevelik föl a gyermekeket -- a maguk örömére és boldogságára, népünk és egyházunk javára. Ők mutatják meg gyermekeiknek először a hozzád vezető utat. Bőségesen elárasztottad kegyelmeddel, és megszentelted a család intézményét akkor is, amikor egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus is családban született, és nevelkedett. Földi életének nagyobb részét a Szent Családban töltötte.

A házastársak kapcsolatát annak a szent kapcsolatnak a példaképéül állítottad, amely közted és egyházad között áll fenn. Kérlek téged, add, hogy a családnak ezt a szent hivatását és méltóságát mindig szem előtt tartsam! Óvj meg attól, hogy erőmet üres és hamis ábrándozásokban szétforgácsoljam. Készíts elő a nagy feladatra, amelyet számomra a családban szántál.      (John Hardon S.J.)

Örömöt jelentett a számunkra az is, hogy a keresztények egységéért végzett imahét anyagában találkoztunk Assisi Szent Ferenc imájával. Az idei ökumenikus imahét programját a Németországban működő tíz felekezetből álló bizottság készítette elő. A hetedik napon a záró imádság így hangzott:

Istenünk, minden jó Istene! Hálát adunk neked, hogy megbékéltettél minket és az egész világot önmagaddal Krisztusban.Tégy minket, gyülekezeteinket és egyházainkat alkalmassá békéltetés szolgálatára. Gyógyítsd meg szívünket. Segíts, hogy békédet terjesszük. „Ahol gyűlölet van, ott legyen szeretet; ahol sérelem, ott legyen bocsánat; ahol kétség honol, ott legyen hit; ahol sötétség van, ott legyen fény; ahol szomorúság terhel, ott legyen öröm.” Jézus Krisztus nevében imádkozunk a Szentlélek ereje által. Ámen.

Megerősítő volt látni, hogy épp annak az imának az értékét csillantották fel az egész világ (minden felekezetű) keresztényei előtt, amelyiket mi vajdasági hétvégések rendszeresen imádkozunk.


Tisztelettel és hittestvéri szeretettel: Pásztor Rozika és Béla, ZentárólCSALÁDFELAJÁNLÁS JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ima

MEGVÁLTÓ JÉZUSUNK!
MEGNYITOTT SZÍVEDBEN KERESÜNK MENEDÉKET,
AMIKOR MOST HOZZÁD FORDULVA ARRA KÉRÜNK:
FOGADD GONDVISELŐ SZERETETEDBE CSALÁDJAINKAT!
BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET
ÉS ENGESZTELÉSÜL FOGADD EL
SZÍVBŐL FAKADÓ BÁNATUNKAT
MINDAZOKÉRT A SÉRELMEKÉRT,
AMELYEKKEL ISTENI SZÍVEDET MEGSZOMORÍTOTTUK!
ÍME MOST ÖNKÉNT ÉS MINDÖRÖKRE FELAJÁNLJUK NEKED
KÖZÖSSÉGÜNK MINDEN CSALÁDJÁT,
ÉS PÁRTFOGÁSODRA BÍZZUK ELJÖVENDŐ ÉLETÜNKET.
VÉDD, ÉS OLTALMAZD EZEKET A FELAJÁNLOTT ÉLETEKET
A GONOSZSÁG CSELVETÉSEITŐL.
ŐRIZD MEG BELÉD VETETT HITÜNK TISZTASÁGÁT,
ÉS TARTSD MEG CSALÁDI KÖZÖSSÉGÜNKET
TITOKZATOS TESTEDNEK, AZ EGYHÁZNAK
ÉLETERŐS TAGJAKÉNT ÉLETÜNK VÉGÉIG,
HOGY A MEGÍGÉRT ÖRÖK ÉLETBEN
MINDÖRÖKKÉ DICSÉRHESSÜNK ÉS ÁLDHASSUNK. ÁMEN.
(Családok imakönyve, 32-33.o)


SZENTSÉGIMÁDÁS - IMAÓRA BETEGEKÉRT

IMA A BETEGEKÉRT


MÁRIA JÉZUS ANYJA, KÉRÜNK VIRRASZ A FÖDKEREKSÉG
MINDEN BETEGÉNEK ÁGYA MELLETT.
KÜLÖNÖSEN AZOK MELLETT AKIK EBBEN AZ ÓRÁKBAN
VESZITIK EL ÖNTUDATUKAT.
AKIK HALÁL TUSÁJUKAT VIVJÁK,
AKIKNEK NICS SEMMI REMÉNYÜK A GYÓGYULÁSRA,
AKIK FÁJDALMUKBAN SÍRNAK JAJGATNAK,
AKIKET SENKI NEM ÁPOL,
AKIK JÁRNI SZERETNÉNEK, DE ÁGYHOZ VANNAK KÖTVE,
AKIKNEK PIHENNIÜK KELLENNE DE A SZÜKSÉG,
MUNKÁRA KÉNYSZERITI ŐKET.
AKIK NYUGTALANULHÁNYKOLÓDNAK ÁGYUKBAN
NEM TUDNAK ALUDNI AZ ÉJSZAKÁKAT NYITOTT
SZEMMEL TÖLTIK.
AKIKET BETEGSÉGÜK MIATT CSALÁDJUK
SZEGÉNYÉGÉNEK GONDJA IS KINOZ.
AKIKNEK VÉGLEG LE KELL MONDANIUK JÖVŐBELI TERVEIKRŐL,
AKIK NEM HISZNEK AZ ÖRÖK ÉLETBEN,
AKIK NEM TUDJÁKHOGY,KRISZTUS SZERETI ŐKET.
ÁMEN

IMA BETEGEKÉRT

Mindenható Urunk, lelkek és testek Orvosa,
aki megalázol és fölmagasztalsz, próbára teszel és
újra meggyógyítasz, látogasd meg beteg
testvérünket a te kegyelmeddel.
Nyújtsd ki karodat, amely gyógyítással
és gondoskodással teljes, és gyógyítsd meg őt,
fölkeltvén őt ágyából és erőtlenségéből.
Szégyenítsd meg betegségének szellemét,
űzz el tőle mindensebet, minden fájdalmat,
minden megpróbáltatást, mindenlázat; és ha vétek
vagy törvényszegés volna őbenne, nézd el, engedd el,
bocsásd meg azt a Te emberszeretetedért.
Igen, Urunk, szánd meg a Te teremtményedet
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, kivel áldott vagy
A Te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Teréz anya: Ima a betegekért
Szenvedő Jézus, add, hogy mindennap
felismerhesselek a betegekben,
és róluk gondoskodva, téged szolgáljalak.

Segíts, hogy a harag, a bűntény vagy
az elmebetegség undorító álarca mögött is
meglássalak, és hozzád sóhajtsak:
"Szenvedő Jézusom, mily mérhetetlenül szép
téged szolgálni!"

Uram, ajándékozz meg hittel, hogy feladatom
könnyebbnek tűnjön. Akkor majd örömet jelent
számomra mások szeszélyeit elviselni
és teljesíteni minden szenvedő óhaját.

Beteg testvérem, mily kedves vagy számomra,
mivel Krisztus képe vagy. Büszke vagyok rá,
hogy gondoskodhatom rólad!

Ó, Isten, mivel te a szenvedő Jézus vagy,
mérhetetlen jóságod akkor is nyilvánuljon meg,
amikor a türelmes Jézussal találkozom,
aki irgalmas hibáim iránt,
és csak szándékomat nézi,
hogy minden szenvedő gyermekedben
téged szeresselek és szolgáljalak.
Áldd meg erőfeszítéseimet és munkámat,
most és mindörökké.

Ámen.

Szentségimádás betegekért

     Köszöntünk téged Jézus Krisztus! Imádni, dicsőíteni és hálát adni akarunk, és alázattal kérünk hallgasd meg kéréseinket a mai napon is.
     Drága Jézus, te aki feláldoztad magadat értünk kereszthalálod által, és itt maradtál velünk az Oltáriszentségben, elődbe térdelünk akik itt vagyunk, és kérjük a magunk és testvéreink számára a testi-lelki gyógyulást. Jézusom te azt mondtad: Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terheket hordoztok, és én felüdítelek titeket. Te vagy Uram, aki felüdítesz, gyógyítasz és élő vizet adsz számunkra. Amen.
     A Szent Máté evangéliumban ez áll: a templomban vakok és sánták jöttek hozzá, s ő meggyógyította őket.
     Édes Jézus, elődbe hozzuk családtagjainkat, akik betegek, gyógyulást kérünk számukra, úgy, mint a százados a szolgájának kérte: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a Te szolgád. Köszönjük Urunk, hogy a mi hitünk által gyógyítod betegeinket. Áldva és imádva légy! Amen.
     Sokan vannak, akik barátaink és hozzánk tartoznak, nagy szükségük van testi-lelki gyógyulásra, de most nem lehetnek itt velünk. Drága Jézus, kérünk áld meg őket és küld el Szentlelkedet, hogy gyógyulást nyerjenek általa. Amen.
     A plébániánkhoz tartozó beteg híveket hozzuk most elődbe Urunk Jézus Krisztus, látogasd meg őket és adj nekik testi-lelki szabadulást, hogy meggyógyulva hálát adjanak templomodban, Szent Fölséged előtt. Amen.
     Jézusom, te mindenkit meggyógyítottál, akit elődbe vittek, mi is elődbe hozzuk a kórházban és az idősek otthonában levő betegeket, légy irgalmas beteg testvéreinkhez, áraszd ki rájuk végtelen szereteted, és kérünk gyógyítsad őket. Amen.
     Most az orvosokért, az egészségügyben dolgozókért és a gyógyító szolgálatban gyógyítókért kérünk téged Jézus, adj megértő, irgalmas, szerető szívet és gyógyító kezeket nekik, és add Uram, hogy minden betegben téged ismerjenek fel. Amen.

     Könyörögjünk Urunk Jézus Krisztushoz, a Jó Pásztorhoz és az örök Orvoshoz:
     Hogy gyógyulásunkat mindig tőled kérjük és várjuk
Áldj meg minket Urunk.
     Hogy betegeinket és a bajba jutottakat magukra ne hagyjuk, hanem hűséges szeretettel kitartsunk mellettük
Áldj meg minket Urunk.
     Hogy elfogadjuk életünkben a Te akaratod
Áldj meg minket Urunk.
     Hogy felismerjük irgalmadat, amellyel hazavársz, és reméljük Benned az örök életet
Áldj meg minket Urunk.

     Jézus mondja:

     Én jelen vagyok, amikor egyedül vagy.
     Én jelen vagyok, amikor elveszettnek érzed magad.
     Én jelen vagyok, amikor elhagynak téged.
     Én jelen vagyok, amikor úgy gondolod, valami nem megy tovább.
     Én jelen vagyok, amikor kétségbeesett és szomorú vagy.
     Én jelen vagyok, amikor félelem és szorongás tör rád.
     Én jelen vagyok, amikor senki sem akar téged.
     Én jelen vagyok, amikor falak választják el tőled barátaid.
     Én jelen vagyok, amikor gondjaid miatt már aludni sem tudsz.
     Én jelen vagyok, amikor valaki szenvedést okoz neked.
     Én jelen vagyok, amikor nagy veszélyben forogsz.
     Én jelen vagyok, amikor beteg vagy és segítségre szorulsz.
     Én jelen vagyok, amikor képtelen vagy egyedül megoldani problémáid.
     Én jelen vagyok, amikor a világodat darabokra törik.
     Én jelen vagyok, amikor egy kicsit több szeretetre van szükséged.
     Én jelen vagyok, amikor nagy fájdalmakat érzel.
     Én jelen vagyok, amikor senki sem tartozik hozzád.
     Én jelen vagyok, amikor rossz a lelkiismereted.
     Én jelen vagyok, amikor hozzám kiáltasz.
     Én jelen vagyok, amikor megtérsz hozzám.

     Jelen vagyok Én, mint a Nap, amely meleget és vidámságot ad neked.
     Jelen vagyok Én, mint szívedet megörvendeztető virág.
     Jelen vagyok Én, mint szeretettel beburkoló felhő.
     Jelen vagyok Én, mint utadat megvilágító fény.
     Jelen vagyok Én, mint egy olyan szem, amely szeretettel néz rád.
     Jelen vagyok Én, mint olyan kéz, amely gondoskodva fogja kezed.
     Jelen vagyok Én, mint olyan szív, amely mindig érted dobog.

     Én úgy vagyok jelen, mint barátod, aki soha nem hagy cserben.
     Én úgy vagyok jelen, mint nővéred, aki gondoskodásával körülvesz.
     Én úgy vagyok jelen, mint bátyád, aki örömödben és bánatodban melléd áll.
     Én úgy vagyok jelen, mint édesanyád, aki együtt érez veled és egészen megért.
     Én úgy vagyok jelen, mint édesapád, aki örök életet ad neked.

Én mindig érted vagyok jelen, végtelenül szerető Istened.


Imádság betegekért
Urunk, Jézus Krisztus,
Tehozzád fordulunk imádságunkkal,
mert Te viselted a keresztet mindnyájunkért!
Eléd hozzuk betegeink sorsát:
testükben és lelkükben viselt minden szenvedésüket,
megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket
és soha ki nem mondott sóhajaikat.
Neked köszönjük türelmüket és reményüket,
hogy amint szenvedésüket Veled viselik,
úgy feltámadásodban is részük lesz.
Neked köszönjünk imáikat,
melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled!
Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat;
és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása.
Tehozzád emeljük szívünket,
mert a Te közelségedben megtisztulnak
gondolataink, értelmünk és akaratunk.
Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján,
napról napra közelebb ahhoz a célhoz,
amelyet Atyád rendelt számunkra!
Áldj meg és őrizz meg mindnyájunkat,
hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod! Ámen.
Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz,
a jó Pásztorhoz és örök Orvoshoz:
Hogy betegségeinket, a magunkét és a ránk bízottakét,
türelemmel és áldozatos szívvel viseljük:
- Állj mellettünk, Urunk!
Hogy gyógyulásunkat Tőled kérjük és várjuk,
miközben emberi módon fáradozunk érte:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy betegeinket és a bajba jutottakat meg ne alázzuk és magukra ne hagyjuk:
- Ments meg minket, Urunk!
Hanem hűséges szeretettel kitartsunk mellettük:
- Erősíts meg, Urunk!
Hogy sorsunkat végzésed szerint elfogadjuk:
- Vonj magadhoz, Urunk!
És kétségbe ne essünk terhünk súlya alatt:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy fölismerjük irgalmadat, amellyel hazavársz:
- Világosíts meg minket, Urunk!
És reméljük Tebenned az örök Életet.
- Tarts meg minket, Urunk!
Ámen.
Pázmány Péter:
Betegekért
Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látogatásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a reájok bocsátott csapásból, hogy megismérvén hozzájok való jóvoltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben.
Ha pedig véghetetlen bölcsességed szerént hasznosbnak látod az ő mostani kimúlásokat: adj Szentlelket nékik, hogy az igaz penitencia által, bűnök bocsánatját nyerhessék, és teelőtted kedves kimúlások légyen e világból. Adjad szent malasztodat nékik, hogy megismérjék a testi nyavalyáknak és csapásoknak ostorit atyai kezedből származni. Mivel akaratod nélkül csak hajunk szála sem eshetik el, és azért ostorozsz minket, hogy bűneinkből tehozzád térjünk, ki igaz élet és igaz boldogság vagy. Oh áldott Jézus, ki meggyőzted a halál fulákját, légy segétséggel beteg szolgáidnak. Ki az Atya és Szentlélek Istennel egyetemben élsz és uralkodol. Amen.
Pázmány Péter Keresztyéni imádságoskönyvéből
Ima a betegekért

Jóságos Istenem,a betegekért
könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez.
Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.
Te, Uram,kérünk sugald szívünkbe ezeket a szavakat:

"A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!"

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel, hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztítsd meg szívünket, hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.
ÁmenEzen az oldalon gyűjtjük össze a különböző, szebbnél-szebb imákat, fohászokat.
Biztos nektek is van a tarsolyotokban, hát csak küldjétek a címünkre.

Párbeszéd köztem és az Isten között:

ÉN: Uram, kérdezhetek Tőled valamit?
ISTEN: Természetesen.
ÉN: Ígérd meg, hogy nem leszel mérges rám...
ISTEN: Ígérem.
ÉN: Miért zúdítottál ma annyi mindent a fejemre?
ISTEN: Ezt hogy érted?
ÉN: Hát, reggel elaludtam.
ISTEN: Igen...
ÉN: Egy örökkévalóságig tartott, míg beindult az autóm.
ISTEN: Aha...
ÉN: Ebédre nem olyan szendvicset kaptam, amilyet rendeltem -
így várnom kellett.
ISTEN: És?
ÉN: Hazafelé lemerült a mobilom épp mikor valaki hívott..
ISTEN: Értem.
ÉN: És mintha ez még nem lett volna elég, mikor hazaértem és
pihenni
szerettem volna, beleültem az új masszázsfotelomba az pedig
nem akart
bekapcsolni.
Ma nem jött össze semmi! Miért engedted, hogy minden így
alakuljon?

ISTEN: Engedd meg, hogy megmagyarázzam: hajnalban a Halál
Angyala állt
ágyad mellett én pedig egyik angyalom küldtem, hogy küzdjön
meg vele
az életedért. Hagytalak aludni ez idő alatt.
ÉN: (szégyenkezve) Áh...
ISTEN: Azért nem engedtem, hogy az autód beinduljon, mert ha
elindulsz, épp egy részeg sofőrrel találkozol utadon, aki
belédhajtott volna.
ÉN: (megalázkodva) Ó...
ISTEN: Az, aki a szendvicsed készítette beteg volt, így nem
akartam,
hogy tőle kapd az ebéded. Tudtam, hogy nem késhetsz munkából.
ÉN: (zavarban) Aha...
ISTEN: A telefonod pedig azért merült le, mert az a személy, aki
hívott csak hazugságokkal tömte volna a fejed és Te hittél
volna neki.
Így védtelek meg tőle.
ÉN: Értem, Uram.
ISTEN: Ó, és az a masszázsfotel pedig hibás volt és
tönkretette volna
az áramellátást a házadban.
ÉN: Úgy sajnálom, Uram...
ISTEN: Ne sajnálkozz, csak tanulj meg bízni bennem! Jóban és
rosszban egyaránt.
ÉN: Bízni fogok benned, Uram!
ISTEN: És ne kételkedj. Mindig jobb lesz az általam
tervezett nap
számodra, mint amilyen a tiéd lenne.
ÉN: Nem fogok kételkedni. Engedd meg, hogy megköszönjek
mindent, amit
értem tettél.
ISTEN: Nincs mit megköszönnöd, gyermekem. Ez csak egy újabb
nap volt,
hogy Istened voltam és nagyon szívesen törődöm a gyermekeimmel.

Imádság:

  Ima Szűz Máriához
  Ha nagyon fáj az élet terhe,
  Ha sok csapás hull reám,
  Elmegyek mindig a templomba
  S Hozzád fordulok Szűzanyám.
  Elsuttogom, feléd tárom,
  Szívem legbensőbb rejtekét,
  Ó szenvedések királynéja,
  Rád gondolok, Hozzád megyek én.
  Szűzanyám tudod, hogy gyermeked vagyok,
  Ó, jöjj gyógyíts, nagyon beteg vagyok.
  Anyám, gyermeked sír, sokat szenved,
  Ugye megszán Szeplőtelen Szíved.
  Anyám tudod harcosod vagyok,
  Ha kell, érted még ma is meghalok.
  Milyen jó lesz Téged a mennyben látni,
  Veled az édes Istent imádni.
  Anyám csodállak, Anyám szeretlek,
  És Te hívogatsz, hogy el ne essek.
  Most göröngyös az út és sok a veszély,
  Ó, bátoríts, s mondd gyermekem ne félj.
  Ha itt gyűlölnek, ha itt megvetnek,
  S kiket szeretek, azok sebeznek.
  Töröld le könnyem s fájó szívem,
  És mondd légy jó gyermekem.
  Szűzanyám ne hagyj el, segíts továbbra is.
  Szűzanyám Tiéd legyen mindenem,
  Múltam, jövőm s jelenem.
  És ha buzgón imádkozom,
  Könnyem lassan megered,
  Érzem Anyám, hogy leszálltál hozzám,
  S megvigasztaltad lelkemet.
  (Köszönet Serendan Gretinek (Arad), aki az imát küldte)

Imádság:

  Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem.
  Bölcsességért imádkoztam,  és Ő  problémákat adott,  melyeket  megtanultam
  megoldani.
  Előmenetelt óhajtottam,  gondolkozó  agyat  és  testi  erőt  kaptam,  hogy
  dolgozzam.
  Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.
  Szeretetre vágytam,  és  kaptam  az Úrtól  bajba  jutott  embereket,  hogy
  segítsek rajtuk.
  Kegyes jóindulata helyett, alkalmakat kaptam a jóra.
  Semmit nem  kaptam, amit  kértem, és  mindent megkaptam,  amire  szükségem
  volt.
  Meghallgatta imádságomat!
  (Köszönet Szabolcs Editnek, aki az imát küldte.)

Imádság:

  Kerekes Károly: A kereszt
  Keresztet a földön minden ember kap
  az egyik kisebbet, a másik nagyobbat
  Szülessen kunyhóba, avagy palotába
  El van készítve az ő keresztfája.

  Az a csoda azután, hogy senki sem látja
  milyen nagy a másik ember keresztfája.
  Van, aki könnyen hordja, még nevetni is tud,
  míg a másik zokog és a földre rogy.

  Van, aki büszkén viszi, hisz senki se látja,
  Hogy vérzik a válla és sebes a háta.
  Van aki alázattal és lehajtott fővel
  viszi a keresztjét ,...krisztusi erővel.

  Van, aki morogva, zúgolódva viszi
  minden sarkon megáll, ha lehet leteszi.
  Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják
  hazug könnyek sokszor áztatják orcáját.

  Van, aki keresztjét más vállára rakja,
  abban a hiszemben, hogy vissza nem kapja.
  Van, aki félrenéz, hol jobbra, hol balra,
  segít embertársán, ő segít, te balga.

  Én a keresztemet fiatalon kaptam,
  elfogadni, hej, sehogy sem akartam.
  Sírtam, lázadoztam, még össze is törtem,
  oh, csodák csodája! Összenőtt előttem.

  Azután felvettem gyenge vállaimra,
  tudtam, hogy elkísér hűen a síromba.
  Tövises utakon elgyengült a lábam,
  vittem a keresztem, meggörbült a hátam.

  Elestem, felkeltem, így ment éveken át,
  vittem és cipeltem a nehéz keresztfát.
  Elmentem messzire, idegen országba,
  oda is elkísért a keresztem fája.

  Akiket szerettem, azok egytől-egyig,
  azok kigúnyolnak, lettek ellenségim.
  Tövis koszorúmat a fejemre nyomják,
  könnyeim patakját szélesebbre ássák.

  Mivel keresztemet nehéznek tartottam,
  azért még hozzá egy fakeresztet kaptam.
  Oda van az téve gyermekem sírjára,
  egyből kettő lett a keresztem fája.

  Már megöregedtem, hajam fehér lett,
  de az én keresztem súlya nem lett könnyebb.
  Naponta növekszik a keresztem súlya,
  vagy én lettem gyengébb, s a vállam nem bírja.

  Ó, sokszor de nagyon szeretném letenni,
  Azt hiszem tovább már nem is lehet vinni,
  Vérzik a szívem, lelkem roskad össze,
  De az én keresztem hű hozzám örökre.

  Cirenei Simon, ki vinni segíted,
  A jó Isten áldjon meg érte Tégedet.
  Amikor meghalok, eltemetnek engem,
  letűzik síromra nagy, nehéz keresztem.

  Bocsásd meg Jézusom, hogy zúgolódva vittem,
  És most visszaadom Neked a keresztem.
  Csak azt az egyet kérem Tőled, Én Istenem,
  Lelkemet vedd hozzád, magadhoz az égben!
  (Köszönet Tóthné Szincsák Erikának, aki az imát küldte.)

Imádság:

  Betegek Anyja, Boldogságos Szűz Mária,
  Virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett:
  Azoké mellett, akik haláltusájukat vívják,
  Akiknek semmi reményük sincs a gyógyulásra,
  Akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
  Akiket senki sem ápol, mert nincs pénzük,
  Akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
  Akiknek pihenni kellene, de mégis dolgoznak,
  Akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
  Akik a hosszú éjszakákat nyitott szemmel töltik,
  Akiket betegségükben még családi gondok is kínoznak,
  Akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről!
  Akik nem hisznek a túlvilágban, és Istent átkozzák,
  Mert nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett.
  Betegek Anyja, Boldogságos Szűz Mária,
  Virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett! Ámen
  (Köszönet Selmecziné Menyhárt Margitnak, aki az imát küldte.)

Imádság:

  Szalézi Szent Ferenc: A kereszt
  Azt a keresztet,
  ami most annyira nyomja a válladat,
  Mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
  Mindenható szemével megvizsgálta,
  Szerető irgalmával átmelegítette,
  Mindkét kezével méregette:
  Vajon nem nagyobb-e,
  Nem nehezebb-e a te számodra,
  Mint amennyit elbírsz ?
  Aztán megáldotta
  Szent kegyelmével,
  Irgalmával megillatosította,
  Reád és bátorságodra tekintett --
  És így érkezett a mennyből a "kereszt",
  Mint Isten köszöntése, mint a te
  Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
  (Köszönet Tarján Klárinak, aki az imát küldte.)

Imádság:

  Ma van II. János Pál pápa halálának évfordulója.
  Imádság  kegyelmek  elnyeréséért  Isten  szolgája,  II.  János  Pál   pápa
  közbenjárására
  Szentháromság  Egyisten,   hálát   adunk   neked,   amiért   az   Egyházat
  megajándékoztad II.  János Pál  pápával,  és benne  felragyogtattad  atyai
  gyöngédségedet, Krisztus keresztjének  dicsőségét és  a Szeretet  Lelkének
  ragyogását.  Ő  teljesen   a  te  végtelen   irgalmadra  és  Mária   anyai
  közbenjárására hagyatkozva  Jézusnak, a  Jó Pásztornak  élő képét  mutatta
  nekünk, és a mindennapi keresztény élet magas mércéjéül az  életszentséget
  állította elénk, amely által a veled való örök közösségre juthatunk. Az  ő
  közbenjárására add meg nekünk  akaratod szerint a kegyelmeket,  amelyekért
  esdeklünk,  abban   a   reményben,   hogy   hamarosan   szentjeid   között
  tisztelhetjük őt. Ámen.

Imádság:

  Üzenet a mennyből
  Békesség, és szűnni nem akaró imádság.
  Türelem, és önátadó keserves kitartás.
  Ez a titok, ami meghozza nektek a megváltást!
  Ne nyugtalankodjék szívetek,
  hogy meg se hallom könyörgésteket!
  Tudom jól, gyötrődtök kegyetlenül,
  a gonosz becsap, hazudik szüntelenül.
  De amíg egy is akad, ki elhiszi álnokságát,
  amíg van, aki elfogadja önző "barátságát",
  aki naivan még mindig elhiszi,
  hogy az ő társasága kell neki.
  Pedig nem barát kell, ő olyat nem ismer!
  Egyet akar csupán: hogy feledd Istent és Hazát!
  S amint ezt véled elhitette, magadra hagy, ígéreteiről megfeledkezve.
  Egykor majd, ha minden magyarok feleszméltek,
  egykor majd, ha minden magyarok az égre néztek,
  egykor majd, ha egy szent akaratban erősítitek a bizalmat egymásban,
  egykor majd, ha egyként elfogadjátok Édesanyámat, a mennyei Pátrónátok,
  egykor, ha minden magyarok a keresztfa tövében, könnyek közt sírtok  Isten
  nevében,
  akkor a szeretetté szelídült imádság megkapja a mennyből jutalmát:
  Győzni fogtok egyszer s mindenkorra,
  s eltakarodik a sátán a pokolba.
  Ti lesztek a messze látszó gyertyaláng - hajrá Magyarország!
  (Köszönet Szakácsné Ujházy Máriának, aki az imát küldte.)

Imádság:

  Nehéz a keresztem...
  Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom,
  De amit rám mértél szívesen hordozom.
  Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz.
  Eléd térdelek, bár milyen csapást adsz.
  Te Krisztus vagy - mégis összerogytál,
  Én ezerszer kisebb porszem a pornál.
  Viszem a keresztem - csak erőt adj hozzá,
  Ha Neked úgy tetszik, - váljak áldozattá.
  Minden bűnömet, bocsásd meg nekem,
  Hogy a másvilágra tisztám érkezhessem.
  Légy irgalmas hozzám, mennynek, földnek Ura,
  Könyörögj érettem, Jézusnak szent Anyja. Ámen
  (Köszönet Dr. Raátz Elemérnek, aki az imát küldte.)

Imádság:

  Napfényes nappalom sötétlő éjjelen
  Légy velem ne hagyj el édes jó Istenem
  Kísérgess utamon vezérlő kezeddel
  Ha fejem lehajtom álmomat, ne vedd el.

  Éreztesd lelkemmel Szent lelked erejét,
  Láthassam munkámnak kedvező sikerét,
  Ha belső bánattól elsötétül orcám,
  Legyen vigasztaló meleg szavad hozzám.

  Óh álld meg azokat kik drágák szívemnek,
  Boldogítsd magadnál, akik már pihennek,
  Azt is álld meg Uram, ki sebet vág szívemen,
  Légy velem, ne hagyj el édes jó Istenem.
  (Köszönet Hegedűs Lászlóné, Deme Katalinnak, aki az imát küldte.)


Imádság:

  Ima az Úr Jézushoz
  Ha bánatod van, keresd Jézusodat,
  Borulj le előtte, sírd el bánatodat,
  Ő majd bekötözi vérző sebeidet,
  Meggyógyítja bánatos szívedet,
  Ha nagyon egyedül vagy, már senkid sincsen,
  Ne félj mindig veled, van az Úr Isten.
  Ha nehéz kereszted nem bírod viselni,
  Veled van Úr Jézus, vállaira veszi.
  Szegény a házad, mindenki elhagyott.
  Nézz rá a keresztre, megsegít Jézusod.
  Rosszak az emberek, nagyon megbántottak,
  Gondolj rá Jézusra, kire halált kiáltottak.
  De mégse keseregj, töröld le könnyedet,
  Hajtsd Jézus vállára bánatos fejedet.
  Ott nyugalmat találsz, békét, szeretetet.
  Amit ember tőled soha le nem vehet.
  Bármit hozzon a sors, azt kell imádkoznod,
  Legyen meg Szent Atyám a te akaratod.
  Így végezd el imád egész életedben,
  Elvezet Jézus Atyádhoz a mennyben. Ámen
  (Köszönet Hegedűs Lászlóné, Deme Katalinnak, aki az imát küldte.)

Imádság:

  Jó édesanya imája
  Rendezd el, Istenem minden dolgomat
  Őrizd minden bajtól kis családomat!
  Tőled kaptam Őket, te légy vigaszuk,
  el ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk!

  Rendezd el, Istenem, sajgó szívemet,
  el ne veszíthessen soha Tégedet!
  Hitem örök mécse ki ne aludjék,
  mint húsvéti gyertya, világosodjék!

  Családom tagjai életükön át
  lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.
  Életük útjait ez ragyogja be,
  Te élj szívükben, élők Istene!

  Rendezd el, Istenem, hajszolt életem,
  szeretet Istene, lelket adj nekem!
  Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik,
  Téged el nem felejt, benned megnyugszik!

  Mint a szentmisében, most felajánlom,
  kenyerem s borom, egész családom!
  Családom Főpapja te vagy, Jézusom,
  egyesítsd Magaddal kicsim és nagyom.

  Rendezd el, Istenem, üdvősségemet,
  irgalmad pótolja gyengeségemet!
  Másban én nyugtomat úgysem találom:
  életem-halálom Neded ajánlom!

  Mindnyájunk jó Anyja, szép Szűz Mária,
  hozzád is fordulok, mennynek ajtaja!
  Te vidd az Úr elé minden gondomat,
  oszd meg családommal boldogságodat!
  (Köszönet Müller Annának, aki az imát küldte.)

Imádság:

  Remenyik Sándor: Ne ítélj
  Istenem, add, hogy ne ítéljek -
  Mit tudom én, honnan ered,
  Micsoda mélységből a vétek,
  Az enyém és a másoké,
  Az egyesé, a népeké.
  Istenem, add, hogy ne ítéljek.

  Istenem add, hogy ne bíráljak:
  Erényt, hibát és tévedést
  Egy óriás összhangnak lássak -
  A dolgok olyan bonyolultak
  És végül mégis mindnek
  Elhalkulnak és kisimulnak.
  És lábaidhoz együtt hullnak.
  Mi olyan együgyűn ítélünk,
  S a dolgok olyan bonyolultak.

  Istenem, add, hogy mind halkabb legyek -
  Versben, s mindennapi beszédben
  Csak a szükségeset beszéljem.
  De akkor szómban súly legyen, s erő
  S mégis egyre inkább simogatás:
  Ezer kardos szónál többet tevő.
  S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
  De egyre inkább csak igen.
  Mindenre ámen és igen.
  Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
  Ámen. Igen. És a gonosztól van
  Minden azonfelül.
  (Köszönet Kovátsné Pap Ágnesnek, aki az imát küldte.)

Imádság:

  Mennyei anyánkhoz
  Irgalmas Szűzanyám! Istennek szent Anyja!
  Kérlek, tekints reám, esdeklő lányodra.
  Végy oltalmad alá, óvjad minden léptem,
  Irányítsd életem, légy a menedékem -

  Édesanyám helyett egyengesd utamat,
  Ne engedj hátrálni, ha nagy a feladat -
  Emeld fel magadhoz vergődő lelkemet,
  Erősítsd és ápold gyengülő hitemet.

  Kérlek, esedezzél Szent Fiadnál értem -
  Bocsássa meg minden gyarlóságom, vétkem.
  Ha kissé csüggedek, ne hagyjál el engem,
  Szívemből szeretlek - légy a menedékem

  Hozzád száll sóhajom - magyar családokért,
  Világszerte szétszórt fiataljainkért -
  Anyai jóságod érintse lelküket,
  Kulcsolják imára mind a két kezüket.

  Kérjed Szent Fiadat: bocsássa meg nekik
  Minden mulasztásuk, esendő vétkeik -
  Keressék az utat - mely Őhozzá vezet,
  Hálaadást zengve dicsérjék nevedet.

  Egyesítsél minden szétszakadt családot,
  Palántálj szívükbe szeretet virágot -
  Virítsanak majdan - év minden szakában,
  Oltárt ékesítve Atyánk otthonában.

  Édesanyák lelke nagy csokorba fogva,
  Szőnyegként terül el, lábad elé szórva -
  Te vagy mindannyiunk igaz erőssége,
  Minden édesanya örök példaképe.
  Köszönet Lelkes Ilonának, aki az imát küldte.

Imádság:

  Ó, Kereszt, Isten kimondhatatlan szeretete!
  Kereszt, az ég dicsősége!
  Kereszt, örök üdvösség!
  Kereszt, amitől a gonoszok rettegnek!

  Az igazak támasza, keresztények világossága,
  ó, Kereszt, a megtestesült Isten
  érted lett a földön rabszolga;
  az ember általad lett a mennyben király;
  belőled árad az igazi fény
  és győzi le az átkozott éjszakát!

  Te vagy a béke köteléke,
  te egyesíted az embereket
  a közvetítő Krisztusban.
  Te lettél az a lépcső,
  amelyen az ember feljut a mennybe.

  Légy nekünk, hívőknek,
  mindig horgony és oszlop.
  Irányítsd földi tartózkodásunkat,
  vezesd bárkánkat!
  A Keresztben erősödjék hitünk,
  a Keresztben készüljön el mennyei koszorúnk!
  Nolai Szent Paulinus
_______________________________________

Imádság:

  Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem!
  Szívednek kegyelme térítsen meg engem!
  Szívednek fénye világosítson meg engem!
  Szívednek fájdalma indítson meg engem!
  Szívednek sebe fogadjon be engem!
  Szívednek vére engeszteljen ki engem!
  Szívednek érdeme szenteljen meg engem!
  Szívednek keresztje erősítsen engem!
  Szívednek töviskoronája díszítsen engem!
  Szívednek irgalma karoljon fel engem!
  Szívednek szelleme éltessen engem!
  Szívednek tüze hevítsen engem!
  Szívednek lángja gyullasszon föl engem!
  Szívednek szeretete ragadjon el engem!
  Szívednek méltósága emeljen föl engem!
  Szívednek dicsősége dicsőítsen meg engem!
  Szívednek szemlélete változtasson meg engem!
  Szívednek öröme lelkesítsen engem!
  Szívednek birtoka elégítsen ki engem!
  Szívedben élni-halni engedj, kérlek!
  Ó, Jézusom, szeretni csakis téged!
  Ó, édes Szív, hadd éljek boldogul,
  E földön most s örökké majd ott túl!
  Liguori Szent Alfonz
-------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz